دفتر فرودگاه امام خمینی

 

شماره تماس دفتر فرودگاه:
   +۹۸۲۱ ۵۵۶۷۸۱۴۸
+۹۸۲۱ ۵۱۰۰۵۱۹۳
:ادرس
 ۵۵فرودگاه امام خمینی مجتمع پست های هوایی پلاک
:ایمیل ادرس
[email protected]