پروژه ها

تعدادی از پروژه ها:

-حمل محموله چارتر هوایی برای شرکت زیمنس پروژه  پارس جنوبی.
-حمل محمولات سنگین و ترافیکی(تجهیزات نفتی و پتروشیمی).
-حمل محمولات بشر دوستانه سازمان ملل.
-حمل محمولات مخابراتی و شبکه ایی.
-حمل محمولات پالایشگاه ها.
-حمل محمولات چارتر هوایی.